Algemene voorwaarden

1. RAADSIO+ is een eenmanszaak van Martijn van Geilswijk, statutair en feitelijk gevestigd te Breda en ingeschreven in het handelsregister te Breda onder nummer 64466000.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door RAADSIO+ gesloten overeenkomsten, alsmede op vervolg- of aanvullende opdrachten van opdrachtgever, nader te noemen cliënt. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden niet geaccepteerd, tenzij expliciet anders is overeengekomen.

3. Alle door RAADSIO+ uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij op basis van deze offerte een schriftelijke overeenkomst tot stand is gekomen en is ondertekend.

4. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart RAADSIO+ tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de door RAADSIO+ ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.

5. RAADSIO+ is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten en tekortkomingen van derden. Bij het inschakelen, na voorafgaande goedkeuring van cliënt, van niet in haar organisatie werkzame derden (waaronder advocaten, notarissen, belastingadviseurs, accountants, deurwaarders en adviseurs) zal RAADSIO+ de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Zij is echter niet aansprakelijk voor fouten en tekortkomingen van deze derden.

6.De aansprakelijkheid van RAADSIO+ is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door RAADSIO+ afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Informatie over de aansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek van cliënt toegezonden. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van RAADSIO+ beperkt tot het door RAADSIO+ in verband met de betreffende opdracht in rekening gebracht honorarium met een maximum van € 5.000,00. Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij RAADSIO+ binnen drie maanden nadat cliënt respectievelijk de derde bekend was, of redelijkerwijze kon zijn, met feiten waarop hij/zij de aanspraak baseert.

7. Wanneer RAADSIO+ in het kader van de aan haar verstrekte opdracht één of meer derden inschakelt is RAADSIO+ bevoegd om mede namens cliënt een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van derden te aanvaarden.

8. Cliënt is aan RAADSIO+ verschuldigd het op dat moment geldende honorarium. Mogelijk aan derden verschuldigde kosten worden aan cliënt doorbelast. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is wordt het honorarium in rekening gebracht aan de hand van de bestede tijd maal het uurtarief. Het in rekening gebrachte uurtarief wordt periodiek, in de regel jaarlijks, door RAADSIO+ herzien. RAADSIO+ is gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen. Het voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.

9. De werkzaamheden worden periodiek aan cliënt in rekening gebracht. Tenzij op de factuur anders is aangegeven bedraagt de betalingstermijn veertien dagen. RAADSIO+ is gerechtigd na het verstrijken van de betalingstermijn aanspraak te maken op de wettelijke rente en de door haar te maken buitengerechtelijke incassokosten, welke worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

10. Op de rechtsverhouding tussen cliënt en RAADSIO+ is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda.

11. De bovenstaande algemene voorwaarden zijn geplaatst op de website van RAADSIO+ (www.raadsio.nl) en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64466000.

Heeft u vragen over bovenstaande zaken? Neem dan contact op met ons via het formulier